Alcalde

FUNCIONS ALCALDE. Art. 21 Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 1. 1. L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les atribucions següents:
  1. a. Dirigir el govern i l'administració municipal.
  2. b. Representar a l'ajuntament.
  3. c. Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits que preveu esta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'establisca en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
  4. d. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
  5. e. Dictar bans.
  6. f. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seua competència, concertar operacions de crèdit, excloent-ne les previstes en l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguen previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no supere el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  7. g. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.
  8. h. Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en estos dos últims casos, en la primera sessió que celebre. Esta atribució s'entendrà sense perjuí del que disposen els articles 99.1 i 3 d'esta llei.
  9. i. Exercir la direcció de la Policia Municipal.
  10. j. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvoluament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  11. k. L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seua competència, inclús quan les haguera delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en este supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació.
  12. l. La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
  13. m. Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
  14. n. Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres òrgans.
  15. o. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
  16. p. L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
  17. q. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
  18. r. Les altres que expressament li atribuïsquen la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribuïsquen a altres òrgans municipals.
 2. 2. Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.
 3. 3. L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seues atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), e), j), k), l) i m) de l'apartat 1 d'este article. No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions previstes en el paràgraf j).

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada