Atribucions no delegades per l'Alcalde

En compliment del que establix l'art. 21 3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d'abril de 1985, no és susceptible de delegació el següent:

  • -Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
  • -Decidir els empats amb el vot de qualitat
  • -La concertació d'operacions de crèdit.
  • -La direcció superior de tot el personal.
  • -La separació del servici de funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.
  • -Dirigir el govern i l'administració municipal.
  • -Dictar Bans
  • -L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la competència del Ple, en este supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebre la seua ratificació.
  • -La iniciativa per a proposar al Ple, la declaració de lesivitat en matèries de competència de l'Alcaldia.
  • -Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.

 

Correspon també a l'Alcalde les atribucions següents: Modernització i Govern Obert; Economia i Hisenda; i Personal.

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada